Statement

Temaerne i mit arbejde er overvejende krop og bevægelse i rum og tid samt mere underbevidste hændelser og iagttagelser. Sanserne er sat over det talte ord.

Arbejdsmetoderne tager oftest afsæt imellem felterne levet liv og tolkninger af det.

Første fase er spontane ideer, som afprøves. Undervejs i denne proces konsulterer jeg i forskelligt omfang litteratur, kunstudstillinger og nettet.

I fase to følger refleksioner og sorteringer af ideerne. Som regel arbejder jeg løbende med afprøvninger af materialer, processer og fremtrædelsesform.

I tredje fase vurderes affødte ideer, hvorefter jeg foretager det egentlige valg.

Iværksættelsen af processen fra idé til transformation munder ud i grafik, foto, video og tekstile objekter.

I mine grafiske og fotografiske værker arbejder jeg serielt i oftest et monokromt farvespekter, hvor lyset, skyggerne og mørket sammen med skarpheder og uskarpheder kan lægge op til både vished og uvished. Skiftende fokus på helheder, detaljer og makroperspektiv samt valget af fokus på sekundære elementer må gerne åbne for både undren og aha.

I mine videoværker er tiden den væsentligste faktor, herunder lyset som aktiv medspiller. Videoerne er lavet som time-lapses over installationer, f.eks. som kommentarer til begivenheder i naturen parafraseret til kunsthistoriske/kulturelle hændelser/værker.

I mine strikkede værker er tiden også en væsentlig faktor. Processens langsommelighed kombineret med den konkrete stoflighed er en betydningsfuld baggrund for beskrivelse af mere underbevidste temaer.

 

 

 

 

 

 

 

 

The topics in my work are predominantly body and movement in space and time as well as more subconscious events and observations. The senses are set over the spoken word.

The working methods usually take place between the fields lived and interpreted it.

The first phase is spontaneous ideas that are being tested. Along the way in this process, I consult widely literature, art exhibitions and the web.

In phase two follows reflections and sorts of ideas. As a rule, I regularly work with tests of materials, processes and appearance.

In the third phase evaluated ideas are made, after which I make the actual choice.

The implementation of the process from idea to transformation results in graphics, photo, video and textiles.

In my graphic and photographic works, I work serially, usually in a monochrome color range, where the light, shadows and darkness together with sharpheads and blurreds can add to both certainty and uncertainty. Changing focus on fullness, detail and macro perspective, as well as the choice of focus on secondary elements may open for both wonder and aha.

In my video works, time is the most important factor, including the light as an active player. The videos are made as time-lapses over installations, for example. as comments on events in nature paraphrased for art historical / cultural events / works.

In my knitted works, time is also an important factor. The slowness of the process combined with the actual fabricality is an important background for describing more subconscious topics.

Del siden